Juny 14, 2024

ajuntamentdaltvila

Resolució núm. 2022-4820 de data 18/05/2022, per la qual es rectifiquen les bases de la convocatòria que han de regir el procés selectiu per a la provisió de 15 places de Policia Local

Enllaç a:
· Resolució en pdf

-------------------------------------
Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de 15 places d'Agent de Policia Local pel sistema de accés lliure

La present convocatòria te per objecte regular el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera 15 places de Policia Local vacants i dotades pressupostàriament: 1 plaça procedent de l'Oferta d'Ocupació Pública de 2020 (BOIB núm. 91 de data 23 de maig de 2020) amb número de codi AgPol0082, 1 plaça procedent de l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2021 (BOIB núm. 85 de data 29 de juny de 2021) amb número de codi AgPol0083 i 13 places procedents de l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2022 (BOIB núm. 47 de data 7 d’abril de 2022) amb número de codi AgPol0084, AgPol0085, AgPol0086, AgPol0087, AgPol0088, AgPol0089, AgPol0090, AgPol0091, AgPol0092, AgPol0093, AgPol0094, AgPol0095 i AgPol0096, pel sistema d’accés de torn lliure, places enquadrades en la plantilla de personal funcionari, escala d'Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe Policia Local, Grup de classificació C1, per a cobrir el lloc de treball d'Agent de la Policia Local.

Termini de presentació de sol·licituds: del 17 de maig fins al 13 de juny, tots dos inclosos.

Enllaç a:
· Publicació bases i convocatòria BOIB
· Publicació BOE en pdf
· Tràmit seu electrònica
· Pagament taxes examen