Juny 17, 2024

ajuntamentdaltvila

Les persones aspirants disposen d'un termini de tres dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la llista, per al·legar les rectificacions pertinents sobre la valoració provisional del procés selectiu.

Enllaç a:
· Llistat provisional en pdf

------------------------------------
Anunci inici concurs mèrits convocatòria del procés selectiu per a la provisió de 2 places de tècnic/a mig de gestió a l’Ajuntament d’Eivissa

Anunci de l'inici del termini de 10 dies hàbils de presentació del mèrits del procés selectiu de 2 places tècnic/a mig de gestió.
Data inici: 11 abril de 2022

Enllaç a:
· Anunci en pdf

--------------------------------------------
Acta obertura sobres i puntuació provisional tercer exercici convocatòria del procés selectiu per a la provisió de 2 places de tècnic/a mig de gestió a l’Ajuntament d’Eivissa

Els/les interessats/des disposen de tres dies hàbils, a partir de l'endemà a la publicació dels resultats, per formular les al·legacions que consideren pertinents amb relació a la valoració efectuada mitjançant instància en el registre d'entrada de documents de l'Ajuntament o en la Seu electrònica. Data de publicació: 5 d'abril de 2022

Enllaç a:
· Acta en pdf

--------------------------------------------------------
Anunci obertura sobres 3r exercici exercici convocatòria del procés selectiu per a la provisió de 2 places de tècnic/a mig de gestió a l’Ajuntament d’Eivissa

Anunci obertura sobres resultats tercer exercici exercici convocatòria del procés selectiu per a la provisió de 2 places de tècnic/a mig de gestió a l’Ajuntament d’Eivissa

Enllaç a:
· Anunci en pdf

------------------------------------
Acta resultats provisionals segon exercici exercici convocatòria del procés selectiu per a la provisió de 2 places de tècnic/a mig de gestió a l’Ajuntament d’Eivissa

Els/les interessats/des disposen de tres dies hàbils, a partir de l'endemà a la publicació dels resultats, per formular les al·legacions que consideren pertinents amb relació a la valoració efectuada.

Data de publicació: 10 de març de 2022

Enllaç a:
· Acta en pdf

---------------------------------------------
Anunci obertura sobres resultats segon exercici tècnic/a mig de gestió

Enllaç a:
· Anunci obertura sobres en pdf

-------------------------------------------
Acta revisió al·legacions i llista definitiva 1r exercici convocatòria del procés selectiu per a la provisió de 2 places de tècnic/a mig de gestió a l’Ajuntament d’Eivissa

Acta revisió al·legacions i llista definitiva primer exercici tècnic/a mig de gestió

Enllaç a:
· Acta revisió al·legacions i llista definitiva en pdf

-----------------------------
Anunci resultats provisionals primer exercici procés selectiu tècnic/a mig de gestió

Data de publicació en seu electrònica: 23 de febrer de 2022

Enllaç a:
· Anunci resultats provisionals en pdf

-----------------------------
Anunci de la data i hora d'obertura de sobres dels resultats del primer exercici tècnic/a mig de gestió

Anunci obertura sobres 1r exercici convocatòria del procés selectiu per a la provisió de 2 places de tècnic/a mig de gestió a l’Ajuntament d’Eivissa

Enllaç a:
· Anunci en pdf

-------------------------------------------
Llista definitiva persones admeses i excloses convocatòria del procés selectiu per a la provisió de 2 places de tècnic/a mig de gestió a l’Ajuntament d’Eivissa

Enllaç a:
· Llista definitiva en pdf

------------------------------------
Llista provisional persones admeses i excloses convocatòria del procés selectiu per a la provisió de 2 places de tècnic/a mig de gestió a l’Ajuntament d’Eivissa

Concedir un termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per a esmenar el possible defecte, adjuntar els documents que siguin preceptius, o presentar reclamacions. Data publicació seu electrònica: 29 de novembre de 2021

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

--------------------------------------------
Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de 2 places de tècnic/a mig de gestió a l’Ajuntament d’Eivissa

La present convocatòria té per objecte regular el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, dues places de tècnic/a mig de gestió, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'exercici 2021, mitjançant el sistema de concurs–oposició pel torn d'accés lliure, places enquadrades en la plantilla de personal funcionari, escala d'administració general, subescala de gestió, grup de classificació A2.

Termini presentació sol·licituds: del 4 al 23 de novembre de 2021, tots dos inclosos.

Enllaç a:
· Anunci decret aprovació bases i convocatòria
· Publicació BOIB
· Publicació BOE
· Tràmit seu electrònica