Juny 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Anunci declaració deserta convocatòria del procés de provisió del lloc de treball de Director/a del PMM

Enllaç a:
· Anunci en pdf

--------------------------
Convocatòria del procés de provisió del lloc de treball de Director/a del Patronat Municipal de Música de l’Ajuntament d’Eivissa mitjançant el sistema de concurs de mèrits

Termini presentació sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i s'han d'adreçar a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si el darrer dia de presentació recaigués en dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 39, de 20 de març de 2021.

Termini sol·licituds: 22 març - 7 d'abril de 2021.

Lloc de presentació de les sol·licituds:
Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa: SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia.1
Telemàticament a la seu electrònica municipal del Patronat Municipal de Música: https://musica-eivissa.sedelectronica.es/

Enllaç a:
- Anunci de la convocatòria
- Bases publicades al BOIB
- Tràmit a la seu electrònica