Juliol 21, 2024

ajuntamentdaltvila

Acta de revisió del 2n exercici de la convocatòria de 2 places d'administratiu/va per promoció interna

Enllaç a:
· Acta de revisió del 2n exercici

--------------------------------------------
Acta segon exercici 2 places d'administratiu/va per promoció interna i Plantilla respostes correctes del segon exercici 2 places d'administratiuva per promoció interna

Totes les persones opositores disposen d’un termini de 3 dies hàbils des de la publicació d’aquesta acta per efectuar les reclamacions oportunes o sol·licitar la revisió del seu examen davant del Tribunal. Data de publicació: 10 de febrer de 2021.

Enllaç a:
· Acta segon exercici en pdf
· Plantilla respostes correctes en pdf

--------------------------------------------
Acta primer exercici i acta revisió primer exercici convocatòria 2 places d'administratiu/va pel torn de promoció interna

Acta constitució del Tribunal i realització primer exercici 2 places d'administratiu/va per promoció interna i Acta revisió primer exercici 2 places d'administratiu/va per promoció interna

Enllaç a:
· Acta realització primer exercici
· Acta revisió primer exercici

------------------------------------
Convocatòria de dues places d'administratiu/va pel torn de promoció interna

Anunci publicació al BOE de la convocatòria de dues places d'administratiu/a pel torn de promoció interna.

Termini presentació sol·licituds: 31 de juliol a l'19 d'agost.

Enllaç a:
· Publicació al BOE

Convocatòria del procediment selectiu per a la provisió mitjançant el sistema de concurs-oposició de dues places d’administratiu/va pel torn de promoció interna a la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament d’Eivissa.

Termini presentació sol·licituds: 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i s’adreçaran a l’Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si el darrer dia de presentació recaigués en dia inhàbil o en dissabte, el termini s’entendrà ampliat fins el dia següent hàbil.
Publicat al BOIB núm.124 de 14 de juliol de 2020.

Enllaç a:
· Anunci de la convocatòria en pdf
· Bases de la convocatòria publicades al BOIB en pdf