Juliol 21, 2024

ajuntamentdaltvila

Decret de constitució de la borsa de treball d'agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL).

Enllaç a:
· Decret en pdf

-------------------------------------------------------------
Acta revisió mèrits i llista definitiva convocatòria borsa de treball de 3 agents d’ocupació i desenvolupament local

Acta de revisió de mèrits i llista definitiva per a la constitució d'una borsa de treball per cobrir amb caràcter temporal de 3 Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODLs).

Enllaç a:
· Acta en pdf

---------------------------------------------------------
Acta de valoració de mèrits acreditats pels aspirants en el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per cobrir amb caràcter temporal de 3 agents d’ocupació i desevolupament local (AODLs).

Els aspirants podran formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents a l'anterior valoració en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de la seua exposició pública al tauler d'anuncis de la corporació, de conformitat amb la base 7.3 de la convocatòria. (Data de publicació: 10 d'agost de 2020)

Enllaç a:
· Acta en pdf

----------------------------------------------------
Acta valoracio prova llengua catalana convocatòria borsa de treball de 3 agents d’ocupació i desenvolupament local

Enllaç a:
· Acta llengua catalana en pdf

------------------------------------------
Decret llista definitiva d'admesos i exclosos convocatòria borsa de treball de 3 agents d’ocupació i desenvolupament local

Llista definitiva de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES de la convocatòria de borsa de treball d’agent d'ocupació i desenvolupament local.

Enllaç a:
· Llista definitiva en pdf

-------------------------------------------------------
Decret llista provisional d'admesos i exclosos convocatòria borsa de treball de 3 agents d’ocupació i desenvolupament local.

Es convoca a les persones aspirants admeses que no han acreditat el coneixement de la llengua catalana exigit, per a la realització de la prova específica del nivell B2 el dia 29 de juliol de 2020 a les 09.30 hores a l’edifici Cetis, carrer Canàries núm. 35, 4t Pis, Sala 2.

Es convoca a les persones aspirants admeses que han acreditat el coneixement de la llengua catalana exigit, i aquelles que siguin declarades aptes per la comissió per haver superat la prova, per a la realització de l’entrevista personal prevista al punt 3 de l’Annex II de les bases de la convocatòria, que es durà a terme durant els dies 29, 30 i 31 de juliol en l’horari establert per a cada aspirant a l’edifici Cetis, carrer Canàries núm. 35, 4t Pis, Sala 1.

Termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions (Data de publicació: 22 de juliol de 2020)

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

-------------------------------------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de 3 agents d’ocupació i desenvolupament local (AODLs) per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa.

Termini: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i s'han d'adreçar a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Si el darrer dia de presentació recaigués en dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Data publicació al BOIB: 4 de juny de 2020.

Enllaç a:
· Bases de la convocatòria
· Tràmit a la seu electrònica