Juny 14, 2024

ajuntamentdaltvila

Les persones aspirants disposen de tres dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la data de la seua exposició pública al tauler d'anuncis de la corporació, per formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents. (Data publicació: 27 de gener de 2020)

Enllaç a:
· Valoració de mèrits i qualificacions provisionals en pdf

--------------------------------------------------
Inici de la fase de concurs de mèrits convocatòria borsa de treball de monitor/a socorrista de natació

Havent-se realitzat la fase d’oposició i publicada la relació d’aspirants que l’han superat en el Procediment selectiu per a la constitució d’una Borsa de Monitor-Socorrista de Natació segons BOIB núm.149 de data 02/11/2019, de conformitat amb la base 6.2 de la convocatòria, S’OBRI UN TERMINI DE 10 DEU DIES HÀBILS COMPTADORS DES DE L’ENDEMÀ D’AQUEST ANUNCI, per a que els aspirants presintin la documentació relativa als requisists exigits en els apartats d) i e) de la base segona, així com els documents relatius als mèrits avaluables d’acord amb l’Annex II i el punt 3.5 de la base tercera. Dates: del 3 al 17 de gener de 2020, ambdós inclosos.
La dita documentació s’ha de lliurar al registre d’entrada del Patronat d’Esports.

Enllaç a:
· Anunci fase mèrits en pdf

----------------------------------------------------
Acta valoració provisional segon exercici convocatòria borsa de treball de monitor/a socorrista de natació

Els/les interessats/des disposen de tres dies per formular les reclamacions que estimin pertinents amb relació a la valoració efectuada, presentant l’oportú escrit en el registre d’entrada del Patronat d’Esports, que seran resoltes motivadament per la comissió en el termini màxim de set dies. (Dates presentació al·legacions: del 20 al 27 de desembre de 2019)

Enllaç a:
· Acta valoració provisional 2n exercici en pdf

-------------------------------------------------------------------------------------
Anunci data, lloc i hora apertura sobres segon exercici convocatòria borsa de treball de monitor/a socorrista de natació

Havent-se realitzat el segon exercici de la fase d’oposició del Procediment selectiu per a la constitució d’una Borsa de Monitor-Socorrista de Natació segons BOIB núm.149 de data 02/11/2019, es dòna a conèixer el lloc, dia i hora en que es faran públics els resultats del dit exercici i es realitzarà l’acte d’apertura dels sobres que contenen els codis identificatius del aspirants:
DIA: divendres, 13 de desembre de 2019
HORA: 9.30 hores.
LLOC: Torre 2 de l’Edifici CETIS, sala núm.3 de la planta 4ª.
A Eivissa ,
El President del Comissió de Valoració

Enllaç a:
· Anunci en pdf

-------------------------------------------------------------------------
Anunci de la data i hora del segon exercici de la convocatòria borsa de treball de monitor/a socorrista de natació al Patronat Municipal d'Esports d'Eivissa

Enllaç a:
· Anunci data i hora en pdf

-------------------------------------------------------------------------
Solucionari i Acta valoració provisional primer examen convocatòria borsa de treball de monitor/a socorrista de natació

Test primer exercici i Acta d'obertura de sobres, llista de persones que han superat el primer exercici i convocatòria del segon exercici en el procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de monitor socorrista de natació del Patronat d'Esports. Els/les interessats/des disposen de tres dies per formular les reclamacions que estiminpertinents amb relació a la valoració efectuada (Data publicació: 3 desembre 2019).

Enllaç a:
· Solucionari test primer exercici
· Acta valoració provisional primer exercici

----------------------------------------------------------------------------
Acta realització primer examen i convocatòria obertura sobres convocatòria borsa de treball de monitor/a socorrista de natació

Enllaç a:
· Acta realització primer examen
· Convocatòria obertura sobres del primer examen

Llista provisional persones admitides i excluides convocatòria borsa de treball de monitor/a socorrista de natació

Llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de monitor/a socorrista de natació per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de contractació al Patronat Municipal d'Esports d'Eivissa. Es nomena la Comissió de Valoració i es fixa el lloc, la data i l'hora de realització de la primera prova.
Les persones aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions, del 25 al 27 de novembre 2019, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

-------------------------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de monitor/a socorrista de natació per cobriramb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de contractació al PatronatMunicipal d'Esports d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició. 

El període de presentació de sol·licituds és del dia 4 al 15 de novembre, ambdós inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds: Registre General d'Entrada del Patronat d'Esports
Can Misses: Carrer Campanitx, s/n
Telemàticament a la seu electrònica municipal: https://esports-eivissa.sedelectronica.es
(Recursos humans)

Documentació a presentar:
1) Model normalitzat de sol·licitud signada.
2) Fotocòpia del document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, fotocòpia del document oficial acreditatiu de la personalitat. No cal presentar-lo si la persona aspirant no s'oposa a que l'Administració obtingui aquest document mitjançant les xarxes d'intermediació de dades.
3) Resguard justificatiu d'haver ingressat íntegrament els drets d'examen. D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %. La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.
A l'efecte de realitzar el pagament s'ha d'expedir una autoliquidació tributària en concepte de drets d'examen a les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) o mitjançant la pàgina web de l'Ajuntament (http://www.eivissa.es); Servei d'Autoliquidacions; drets d'exàmens, i fer el pagament conforme l'autoliquidació expressa, a l'Entitat CaixaBank "La Caixa", o per Internet amb targeta de crèdit o dèbit.

Enllaç a:
· Anunci en pdf
· Bases publicades al BOIB
· Full de sol·licitud