Març 22, 2023
Portal de Transparència

A. Informació sobre la Corporació Municipal

7. S'especifiquen els diferents òrgans de govern i les seves respectives funcions (inclosos, si escau, Juntes de Districte o barris).
· Alcalde/sa
· Ple de l'Ajuntament d'Eivissa
· Junta de Govern Local
· Comissions Informatives

8. S'especifiquen les dades bàsiques d'òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, així com enllaços a les webs dels mateixos (si l'Ajuntament no tingués aquests organismes s'indicarà expressament al web).
· Patronats municipals, consorcis i d'altres òrgans col·legiats

9. Es publica de forma completa la Relació de Llocs de Treball (RLT) o plantilles de personal dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, indicant de forma expressa els càrrecs de confiança en ells existents (si l'Ajuntament no tingués aquests organismes s'indicarà expressament al web).
2015

· Pressupost Patronat Municipal d'Esports
· Pressupost Patronat Municipal MACE
· Pressupost Patronat Municipal Música
2016
· Pressupost Patronat Municipal d'Esports
· Pressupost Patronat Municipal MACE
· Pressupost Patronat Municipal Música

10. Està aprovada i es publica l'Agenda Local 21, i/o el Pla Estratègic (o Mapa estratègic) municipal.
Enllaç a:
· Agenda Local 21
· Manifest Eivissa Verda en pdf (És el pla estratègic municipal en matèria de medi ambient. També es pot descarregar des de l'apartat Agenda Local 21)

11. Es publica la relació detallada de Vehicles oficials (propis o llogats) adscrits a l'Ajuntament.
- Inventari de vehicles de l'Ajuntament d'Eivissa
- Inventari de vehicles del Patronat Municipal d'Esports
La resta de Patronats i ens municipals no disposen de vehicles.

12. Es publica l'Inventari de Béns i Drets de l'Ajuntament.
Inventari de Béns i Drets de l'Ajuntament d'Eivissa 2015
:
- Drets reals
- Immobles urbans
- Immobles rústics
- Vies públiques
- Béns revertibles
- Mobles de caràcter històric i obres d'art
- Valors mobiliaris (accions)
- Altres béns
Inventari de Béns i Drets del Patronat Municipal d'Esports 2015:
- Inventari de béns
Inventari de Béns i Drets del Patronat Municipal de Música 2015:
- Inventari de béns
Inventari de Béns i Drets del Patronat Municipal del MACE 2015:
Drets reals
Mobles de caràcter històric
- Altres béns