Juliol 19, 2024
Portal de Transparència

F. Indicadors Llei de Transparència

77. Es publica la relació d'Immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en règim d'arrendament, ocupats i/o adscrits a l'Ajuntament.
Relació d'immobles de l'Ajuntament d'Eivissa:
- Drets reals
- Immobles urbans
- Immobles rústics
- Vies públiques
- Immobles arrendats

78. Es publiquen els Pressupostos de l'Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada (almenys trimestralment) sobre el seu estat d'execució.

79. Es publiquen els comptes anuals/compte general de l'Ajuntament (balanç, compte de resultat economicopatrimonial, memòria, i liquidació del pressupost).

80. Es publiquen els informes d'auditoria de comptes i/o els de fiscalització per part dels Òrgans de control extern (Cambra o Tribunal de Comptes), tant els de l'Ajuntament com els de les entitats del sector públic municipal.
Enllaç directe a la pàgina web dels Informes del Síndic de Comptes de Balears.