Juliol 19, 2024
Portal de Transparència

F. Indicadors Llei de Transparència

74. Es publiquen les retribucions percebudes pels Alts càrrecs (almenys dels càrrecs electes i, si escau directors generals) de l'Ajuntament i els màxims responsables de les entitats participades pel mateix.
- Alcalde/ssa
- Regidors/es
- Personal eventual

75. Es fan públiques les indemnitzacions percebudes en ocasió de l'abandonament dels càrrecs (si no n'hi ha hagut, s'indicarà expressament en la web).
No n'hi ha hagut.

76. Es publica el Registre d'Interessos d'Activitats i de Béns dels Alts càrrecs de l'Ajuntament (contemplat en la Llei de Bases de Règim Local).
- Alcalde/ssa
- Regidors/es