Juliol 19, 2024
Portal de Transparència

F. Indicadors Llei de Transparència

68. Es publiquen tots els contractes formalitzats, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels que en el seu cas s'hagi publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat dels adjudicataris.
Llistat de tots els contractes formalitzats 2015 en pdf.
Llistat de tots els contractes formalitzats 2016 en pdf.

69. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats (mitjançant un enllaç directe i específic a la web).
Actualment no hi ha hagut modificaciosn de contractes. En cas d'haver-n'hi es publicaran també al Perfil del Contractant.

70. Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els Contractes menors formalitzats amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris (mitjançant un enllaç directe i específic a la web)

71. Es publiquen dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cada un dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic.
· Percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats 2015
· Percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats 2016

72. Es publica la relació dels convenis subscrits, amb menció de les parts signants, el seu objecte i, si escau les obligacions econòmiques convingudes.
· Relació de convenis subscrits

73. Es publiquen les Subvencions i ajudes públiques concedides, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.
Es publiquen segons es van tancant els procediments.