Setembre 25, 2023

ajuntamentdaltvila

Sentències

Sentències 2023

- PA 490-21 Juz Cont. 1. Sentència 409-23

- PA 530/22, Juz. Cont. 3 , 4 de julio de 2023

- PO 30/19, Juz. Cont. 2, 29 de junio de 2023

Sentències 2022

Sentències 2021

Sentències 2020

Sentències 2019

Sentències 2018

Sentències 2017

Sentències 2016

Sentències 2015

· Sentència 80/2015 Recurs contenciós-administratiu
· Sentència 371/2015 Responsabilitat patrimonial
· Sentència 401/2015 Recurs contenciós-administratiu
· Sentència 418/2015 Recurs contenciós-administratiu
· Sentència 481/2015 Responsabilitat patrimonial
· Sentència 493/2015 Recurs contenciós-administratiu
· Sentència 425/2015 Recurs contenciós-administratiu

 

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local, presidida per l'Alcalde d'Eivissa, Sr. Rafael Triguero Costa, està integrada per set Regidors, nombre no superior al terç del nombre legal de membres dels que integren la Corporació.

Estan nomenats com a integrants de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Eivissa els membres de la Corporació Municipal.

La Junta de Govern Local tindrà assignades les següents atribucions:
I. L’assistència permanent a l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions.
II. Les següents atribucions que l’Alcaldia l’hi delega de conformitat al previst a l’article 21 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local:
- Aprovar la oferta de treball públic d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.
- Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
- Informar les peticions de declaracions d’interès general dels usos i activitats en sol rústic.
- Resolució d’expedients sancionadors en matèria de disciplina urbanística quan la sanció sigui igual o superior a 6000 euros.
- Resolució de procediments de ruïna.
c) Les altres que expressament l’hi atribueixi el Ple de la Corporació.

El règim jurídic de la present delegació serà el previst amb caràcter general als articles 114 a 118 del R.D 2568/1986 de 28 de novembre, a excepció d'allò relatiu als recursos de reposició que seran resolts per l’òrgan delegat.

Conforme al que disposa l'article 88 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, es proposa que la Junta de Govern Local es celebri amb caràcter ordinari el primer i tercer dilluns de cada mes. En el supòsit de que algun d’aquests dies sigui inhàbil, la Junta es celebrarà el següent dia hàbil.

Convocatòries de la Junta de Govern Local

Grup Municipal VOX

logo vox ibiza1

Héctor Rubén Andrés Delgado (portaveu)

Luis Fernando Astorri Moyano


Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Organigrama Municipal

Rafael Ruiz

Rafael Triguero Costa

Alcalde

Regidor de Policia Local

 

Gema Marí Planells

 Gema Marí Planells

1ª Tinent d'Alcalde - Àrea de Sostenibilitat

Regidora de Servei d'atenció al ciutadà, Recursos Humans i Recursos Econòmics

Barri de Sa Colomina

 

Catiana Fuster Contell

Catiana Fuster Contell

2ª Tinent d'Alcalde - Àrea Social

Regidora d'Educació, Joventut i Protecció Civil

Barri de Sa Capelleta

 

Blanca Hernández García

 Blanca Hernández García

3ª Tinent d'Alcalde - Àrea de Modernització i Transformació

Regidora de Vies Públiques, Obres i Mobilitat

Barri des Clot

 

Jordi Grivé Cardona

 Jordi Grivé Cardona

4t Tinent d'Alcalde - Àrea d'Embelliment i Transició Energètica

Regidor de Medi Ambient, Neteja y Edificis

Barri de Can Escandell

 

María Dolores Penín Jardón

 María Dolores Penín Jardón

Regidora de Benestar Social

Barri de Cas Serres

 

Juan Flores Jiménez

 Juan Flores Jiménez

Regidor d'Urbanisme, Activitats, Patrimoni Històric i Habitatge

Barri de Dalt Vila, La Marina i Sa Penya

 

Rubén Sousa Muñoz

 Rubén Sousa Muñoz

Regidor de Ciutat Intel·ligent, Transport Públic,

Fons i Projectes Europeus 

 

Barri de l'Eixample

 

M. del Carmen Domínguez Arellano

M. del Carmen Domínguez Arellano

Regidora d'Arxiu, Normalització, Cultura, Patronats i Biblioteca

Barri de Ses Figueretes i Puig des Molins

 

Laura Planells Caña

Laura Planells Cañas

Regidora de Comerç, Turisme i Mercats

Barri de Es Pratet

 

Ana Ferrer Prohías

Ana Ferrer Prohías

Regidora d'Esports

Barri de Talamanca, Illa Plana,

Av. de Santa Eulària i Passeig Joan Carles I

 

Francisco José Torres Haro

Francisco José Torres Haro

Regidor de Festes, Participació i Barris

Barri de Platja d'en Bossa

 

Sara Barbado Sánchez de Molina

Sara Barbado Sánchez de Molina

Regidora d'Infància, Igualtat i Majors

Barri de Es Viver

 

Juan Clapés Ribas

Juan Clapés Ribas

Regidor d'Informàtica, Digitalizació i Simplificació Administrativa

Barri de Can Misses

 

Manuel Jiménez Roig

Manuel Jiménez Roig

Regidor de Jardins, Platjes, Cementiris i Protecció Animal

Barri de Can Cifre i Cas Mut

 

 

 

 

 

 

 

Regidories
Nombre d`articles:
12
Recursos Humans
Nombre d`articles:
3
Història
Nombre d`articles:
1
Comunicació Municipal
Nombre d`articles:
1
Empreses concessionàries
Nombre d`articles:
4
Organismes Municipals
Nombre d`articles:
4
Grups polítics
Nombre d`articles:
7
Actes institucionals
Nombre d`articles:
200
Fills Il·lustres
Nombre d`articles:
22
Edictes
Nombre d`articles:
1
Pressupostos
Nombre d`articles:
14
Alcaldia
Nombre d`articles:
2
Fill adoptius
Nombre d`articles:
11
Comptes
Nombre d`articles:
12
Període mitjà de pagament
Nombre d`articles:
1
Personal eventual
Nombre d`articles:
1
Ple
Nombre d`articles:
1
Convenis
Nombre d`articles:
1
Modificació dels pressupostos
Nombre d`articles:
1
Contractes Menors
Nombre d`articles:
1
Informes sobre morositat
Nombre d`articles:
1
Regidors
Nombre d`articles:
0
Resolucions judicials
Nombre d`articles:
1
Modernització
Nombre d`articles:
5
Liquidacions
Nombre d`articles:
7
Estructura municipal
Nombre d`articles:
8
Organització Municipal
Nombre d`articles:
3
Junta de Govern Local
Nombre d`articles:
2
Comissions Informatives
Nombre d`articles:
3

Equip de govern

Grup d'oposició