Mai 28, 2020

ajuntamentdaltvila

Composició del Ple

El Ple està integrat per tots el Regidors i és presidit per l'Alcalde.
Rafael Ruiz González – Alcalde (Psoe)
Psoe:
Agustín Perea Montiel
Elena López Bonet
Estefanía Torres Sánchez
Jose Juan Tur Cardona
Maria del Carmen Boned Verdera
Montserrat Garcia Cuenca
Guanyem Eivissa:
Gloria Corral Joven
Juan José Hinojo Domene
Juan Ribas Ferrer
Vicenta Mengual Lull
Épic:
Antonio Villalonga Juan
PP:
Álex Minchiotti Fábregas
Jacobo María Varela de Limia Chorda
Joan Tur Ripoll
Juan Flores Jiménez
Lourdes Cardona Ribas
Maria Fajarnés Costa
Pablo Garriz Galvan
Virginia Marí Rennesson

Funcions del ple:
Corresponen al Ple, una vegada constituït conforme al que disposa la legislació electoral, les següents atribucions:
1. Elegir i destituir l'alcalde del seu càrrec d'acord amb les regles establertes en la legislació electoral.
2. Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern municipals.
3. Aprovar el Reglament Orgànic, les Ordenances i altres disposicions de caràcter general que siguin de la competència municipal.
4. Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal, creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats, i l'adopció o modificació de la seua bandera, ensenya o escut.
5. Aprovar la plantilla de personal i la relació dels llocs de treball de l'Entitat, d'acord amb les normes estatals que preveu l'article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i determinar el nombre i característiques del personal eventual, així com aprovar l'oferta anual d'ocupació pública.
6. La fixació de la quantia global de les retribucions complementàries, dins dels límits màxims i mínims i altres prescripcions establertes en les normes estatals de desenvolupament de l'article 93 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
7. Aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal, amb subjecció a les normes reglamentàries que dicti l'Estat en aplicació de l'autorització conferida per l'article 100.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
8. Aprovar les bases que han de regir en els concursos de provisió de llocs de treball, amb subjecció a les normes bàsiques que dicti l'Estat, segons el que preveuen els articles 90.2 i 101 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i resoldre motivadament els concursos a què es refereix l'article 102.2 de la mateixa Llei.
9. L'autorització o denegació de compatibilitat del personal al servei de l'entitat local per a un segon lloc o activitat en el sector públic, així com la resolució motivada reconeixent la compatibilitat o declarant la incompatibilitat de l'esmentat personal per a l'exercici d'activitats de l'entitat local, a què es refereixen els articles 9 i 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al Servei de les Administracions Públiques.
10. Separar del servei als funcionaris de l'entitat, ratificar l'acomiadament del personal laboral i imposar sancions per faltes greus o molt greus als funcionaris amb habilitació de caràcter nacional que no suposen la destitució del càrrec ni la separació definitiva del servei.
11. La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, l'aprovació i modificació dels Pressupostos, la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l'aprovació dels comptes.
12. Acordar les operacions de crèdit o garantia i concedir quitaments i esperes, així com el reconeixement extrajudicial de crèdits.
13. L'alteració de la qualificació jurídica dels béns del Municipi, previ expedient en el qual s'acrediti la seva oportunitat i legalitat.
14. L'adquisició de béns i la transacció sobre els mateixos, així com la seva alienació o qualsevol altre acte de disposició incloent la cessió gratuïta a altres administracions o institucions públiques i a institucions privades d'interès públic sense ànim de lucre.
15. La concessió, arrendament o cessió d'ús de béns per més de cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del seu pressupost.
16. La regulació de l'aprofitament dels béns comunals i la cessió per qualsevol títol de l'aprofitament d'aquests béns.
17. L'exercici d'accions administratives i judicials i la defensa en els procediments incoats contra l'Ajuntament.
18. El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.
19. L'acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
20. L'aprovació dels plans i altres instruments d'ordenació i gestió previstos en la legislació urbanística.
21. L'aprovació de la forma de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
22. La contractació d'obres, serveis i subministraments la durada de la qual excedeixi d'un any o exigeixi crèdits superiors als consignats en el Pressupost anual de l'entitat i l'aprovació de plecs de condicions generals a què han de subjectar-se els contractes de la Corporació.
23. L'aprovació dels projectes d'obres quan la contractació de la seva execució sigui de la seva competència, d'acord amb el que disposa l'apartat anterior.
24. Concedir medalles, emblemes, condecoracions o altres distintius honorífics i conferir títols de fills predilectes o adoptius o de membres honoraris de la Corporació.
25. Aquelles altres que hagin de correspondre al ple perquè la seva aprovació una majoria especial, d'acord amb el que disposa l'article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i les altres que expressament li confereixin les lleis.
Article 51
1. El Ple de l'Ajuntament pot delegar qualsevol de les seves atribucions, en tot o en part, en l'Alcalde i en la Comissió de Govern, amb excepció de les enumerades a l'article 23.2, b), segon incís, de la Llei 7/1985, de 2 de abril. tenir en compte que la «Comissió de Govern» passa a denominar-se «Junta de Govern Local», conforme estableix l'exposició de motius de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local («BOE» 17 de desembre).
2. L'acord plenari pel qual es produeixi la delegació, que s'adoptarà per majoria simple, produirà efectes des del dia següent al de la seva adopció, sense perjudici de la seva publicació en el «Butlletí Oficial» de la província. Aquestes regles també són aplicables a les modificacions posteriors d'aquest acord.
3. L'acord de delegació contindrà l'àmbit dels assumptes a què aquesta es refereixi i les facultats concretes que es deleguen, així com les condicions específiques d'exercici de les mateixes en la mesura que es concretin o s'apartin del règim general previst en aquest Reglament.
4. Les delegacions del Ple en matèria de gestió financera podran així mateix conferir-se a través de les bases d'execució del pressupost.

Funcions regulades a la Llei 7/1985 de 2 d’abril de Bases de Règim Local i RD. 2568/1986 de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’Organització.

Equip de govern

 • Sra. Elena López Boned Primera tinent d’alcalde Regidora d’Urbanisme, Vies Públiques i Esports Dades de contacte: Adreça: Plaça d’Espanya, 1 07800 Eivissa Tel: 971 397 500 Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Dedicació i retribucions:Càrrec en règim
  Llegir més +
 • Sr. Aitor Morrás AlzugaraySegon tinent d’alcalde.Regidor de Mobilitat, Habitatge i Promoció EconòmicaDades de contacte: Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35. 07800 EivissaTel: 971 397 600 Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.ó i retribucions:Càrrec en règim de
  Llegir més +
 • Sra. María del Carmen Boned Verdera Tercera tinent d’alcalde Regidora de Benestar Social, Gent Gran i Educació Dades de contacte: Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35. 07800 Eivissa Tel: 971 397 600 Correu
  Llegir més +
 • Sra. Estefania Torres Sánchez Dades de contacte: Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35. Tel: 971 397 600 Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Dedicació i retribucions: Càrrec en règim de dedicació exclusiva, amb una retribució bruta
  Llegir més +
 • Sra. Dessiré Ruiz Mostazo  Dades de contacte: Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35. Eivissa, 07800 Tel: 971 397 600 Dedicació i retribucions: Càrrec en règim de dedicació exclusiva, amb una retribució bruta anual
  Llegir més +
 • Sr. Jordi Salewski Pascual Dades de contacte: Adreça: carrer de Carles III, 4. 6è pis - Eivissa 07800 Tel: 971 199 635 Dedicació i retribucions: Càrrec en règim de dedicació exclusiva, amb una retribució bruta
  Llegir més +
 • Sra. Montserrat García Cuenca Dades de contacte: Adreça: c. de Canàries, 35 - Eivissa 07800 Telèfon: 971 397 600 Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Dedicació i retribucions:  Càrrec en règim de dedicació exclusiva, amb una retribució bruta
  Llegir més +
 • Sr. José Juan Tur Cardona Dades de contacte: Adreça: c. de Pere Tur, 1 07800 Eivissa Tel: 971 305 966 Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Dedicació i retribucions: Càrrec en règim de dedicació exclusiva, amb una
  Llegir més +
 • Sra. Rosa María Rubio García Dades de contacte: Adreça: c. de Canàries, 35 - 07800 Eivissa Tel: 971 397 550 Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Dedicació i retribucions:  Càrrec en règim de dedicació exclusiva, amb una retribució
  Llegir més +
 • Sra. Claudia Cotaina Roselló Dades de contacte: Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35. Tel: 971 397 600 Dedicació i retribucions: Càrrec en règim de dedicació exclusiva, amb una retribució bruta anual de 43.584,16.-
  Llegir més +

Grup d'oposició

 • Regidor del Grup Municipal Popular Dedicació i retribucions:  Portaveu del grup. Percebrà en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació 1.150,- euros mensuals. Enllaç a: · Actualització de la Declaració de Béns i activitats 2019· Declaració de Béns
  Llegir més +
 • Regidor del Grup Municipal PopularDedicació i retribucions:  Càrrec sense dedicació exclusiva ni parcial. Percebrà 940.- Euros mensuals en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació.  Nascut a Eivissa en 1975. Diplomat en Turisme per la Universitat
  Llegir més +
 • Portaveu suplent del Grup Municipal Popular Diplomada en Ciències Empresarials per la Universitat de les Illes Balears, ha ocupat la Secretaria Autonòmica de Promoció Empreses i Ocupació i, posteriorment, la Direcció General de Comerç i Empresa del Govern balear durant
  Llegir més +
 • Regidora del Grup Municipal Popular Dedicació i retribucions:  Càrrec sense dedicació exclusiva ni parcial. Percebrà 940.- Euros mensuals en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació. Enllaç a:· Declaració de Béns i activitats 2019
  Llegir més +
 • Regidora del Grup Municipal Popular  Dedicació i retribucions:  Càrrec sense dedicació exclusiva ni parcial. Percebrà 940.- Euros mensuals en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació.  Enllaç a:· Declaració de Béns i activitats 2019
  Llegir més +
 • Regidor del Grup Municipal Popular Dedicació i retribucions: Càrrec sense dedicació exclusiva ni parcial. Percebrà 940.- Euros mensuals en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació.Nascut a Albox (Almeria) l'any 1969. És auxiliar administratiu i ha
  Llegir més +
 • Regidor del Grup Municipal Popular Dedicació i retribucions:  Càrrec sense dedicació exclusiva ni parcial. Percebrà 940.- Euros mensuals en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació.  Enllaç a:· Declaració de Béns i activitats 2019
  Llegir més +
 • Regidor del Grup Municipal Ciudadanos Dedicació i retribucions:  Portaveu del grup. Percebrà en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació 1.150,- euros mensuals.
  Llegir més +
 • Regidor del Grup Municipal Popular Dedicació i retribucions:  Càrrec sense dedicació exclusiva ni parcial. Percebrà 940.- Euros mensuals en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació. Enllaç a:· Declaració de Béns i activitats 2019
  Llegir més +
 • Regidor del Grup Municipal Ciudadanos Dedicació i retribucions:Càrrec sense dedicació exclusiva ni parcial. Percebrà 940.- Euros mensuals en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació.
  Llegir més +