Juliol 21, 2024

ajuntamentdaltvila

Contracte d'assistència tècnica per a l'espai cultural Can Ventosa

Nota a 25 de febrer de 2015

Adjudicació:
- Entitat: SONOIBIZA, S.L.
- Import: quaranta-un mil tres-cents vint-i-dos euros amb trenta-dos cèntims (41.322,32 €)
- IVA: vuit mil sis-cents setanta-set euros amb seixanta-vuit cèntims (8.677,68 €)
- Preu total: cinquanta mil euros (50.000 €)
- Data formalització contracte: 26 de febrer de 2015