Juny 19, 2024

ajuntamentdaltvila

"Adquisición de vestuario para el Cuerpo de la Policía Local de Eivissa"

Adjudicació:
- Entitat: EL CORTE INGLÉS, S.A.
- Import: cent vuitanta mil euros (180.000 €)
- IVA: trenta-set mil vuit-cents euros (37.800 €)
- Preu Total: dos-cents disset mi vuit-cents euros (217.800 €)
- Data formalització contracte: 23 de març de 2015

--------------------------------
Nota a 20 de gener de 2015:

Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per al proper dia 22 de gener de 2015 a les  8,15  hores a les dependències municipals sites al carrer de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

----------------------------------

Nota a 13 de gener de 2015:
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per al proper dia 15 de gener de 2015 a les 8,45 hores a les dependències municipals sites al carrer de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

---------------------------------

Nota a 9 de gener de 2015:
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes per al proper dimarts 13 de gener de 2015 a les 8,30 hores a les dependències municipals sites al carrer de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

---------------------------------

Nota a 2 de gener de 2015:
Mitjançant la present se us comunica que mitjançant decret de data 30 de desembre de 2014, s'ha procedit a ajornar la data d'obertura d'ofertes prevista pel proper dia 5 de gener de 2015, ja que no s'ha pogut celebrar la mesa prèvia de qualificació de documentació. Una vegada fixada la nova data de la Mesa d'obertura d'ofertes, aquesta serà publicada al perfil del contractant i serà notificada a tots els licitadors.

---------------------------------
Nota informativa a 19 de desembre de 2014

Aclaracions respecte al punt F3 del quadre tècnic

---------------------------------

NOTA INFORMATIVA: a 26 de novembre de 2014
Mitjançant Decret de data 21 de novembre de 2014 s'acordà ampliar el termini de presentació de proposicions en vint-i-cinc dies naturals acabant el termini de presentació d'ofertes el dia 29 de desembre de 2014

Enllaç al Decret

---------------------------------

Nota informativa a: 6 de novembre de 2014
Mitjançant Decret de l'Acaldia de data 6 de novembre de 2014 s'ha procedit a rectificar els preus unitaris així com l'ampliació del termini de presentació d'ofertes, finalitzant el dia 4 de desembre de 2014.

Enllaç a:
· Decret
· Quadre de característiques tècniques revisat

---------------------------------

Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació
Termini de presentació d'ofertes: 24 de novembre de 2014
Data publicació DOUE: 15 d'octubre de 2014

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Quadre tècnic