Juny 15, 2024

ajuntamentdaltvila

"Servei públic de vigilància, prevenció, salvament i socorrisme"

Nota a 15 de juny 2011:
"Data formalització contracte: 30 de maig de 2011."

----------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ:
- Entitat: PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS, S.L.
- Data: 16 de maig de 2011.
- Import: cent noranta-cinc mil sis-cents dos euros (195.602 €).
- IVA: trenta-cinc mil dos-cents vuit euros amb trenta-sis cèntims (35.208,36 €).
- Preu total: dos-cents trenta mil vuit-cents deu euros amb trenta-sis cèntims (230.810,36 €).
- Termini de formalització contracte: fins el 6 de juny de 2011.

-----------------------------------------------------------
Nota a 29 d'abril de 2011:
"Reunida la Mesa en data 18 d'abril de 2011 per l'obertura de la proposició eocnòmica, es proposà passar l'expedient complet a informe del tècnic corresponent a fi d'estudiar i valorar les ofertes presentades. Mitjançant la present es comunica que havent-se emès el corresponent informe, la Mesa es reunirà el dia 2 de maig de 2011 a les 10:00 hores a les dependèndies municipals del Carrer Canàries, nº35, Edifici Sa Colomina, de la ciutat d'Eivissa."
--------------------------------------------------
Nota a 14 d'abril:
Mitjançant la present us comuniquem que l'obertura del sobre núm. 2 s'efectuarà a les dependències municipals de l'edifici Sa Colomina, situat al carrer Canàries, núm. 35, segona planta, a les 10,00 hores.

-------------------------------------------------------
- Nota a 23 de març de 2011:
ADVERTÈNCIA: Havent-se detectat errades en el plec tècnic publicat en data 22 de març de 2011, es procedeix a la publicació del plec tècnic correcte.

-----------------------------------------------------
-Procediment: Obert
-Criteris: varis criteris d'adjudicació
-Termini de presentació d'ofertes: fins el dia 6 d'abril de 2011

Enllaç a:
· Plec administratiu
· Plec tècnic correcte
· Annex plec tècnic
· BOIB núm. 42 de data 22/03/2011 (anunci 5974)