Juny 14, 2024

ajuntamentdaltvila

"Ús i explotació de l'espai municipal "Es Polvorí", com a centre multicultural i bar (Dalt Vila)"

Data formalització contracte: 11 de juliol de 2011
--------------------------------------------------------------

ADJUDICACIÓ:
- Entitat:  BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS, S.A.
- Data: 23 de juny de 2011
- Import: dotze mil set-cents dotze euros (12.712 €)
- IVA: dos mil dos-cents vuitanta-vuit euros (2.288 €)
- Preu Total: quinze mil euros (15.000 €)
-Termini formalització contracte: fins el  13 de juliol de 2011 
Data difusió: 7 de juliol de 2011

--------------------------------------------------- 
"Reunida la Mesa en data 27 d'abril de 2011 per l'obertura de la proposició relativa als criteris no avaluables (sobre núm.2), es proposà passar l'expedient complet a informe del tècnic corresponent a fi d'emetre el corresponent informe.
Us comuniquem que havent-se emès l'esmentat informe, la Mesa es reunirà el dia 9 de maig de 2011 a les 10,00 hores, a les dependències municipals del Carrer Canàries núm. 35, Edifici Sa Colomina, de la Ciutat d'Eivissa."
Data de difusió: 5/05/2011


--------------------------------------------
Us comuniquem que la mesa de l'obertura d'ofertes es realitzarà al edifici municipal Sa Colomina, situat al carrer Canàries, 35, segona planta, el proper dia 27 d'abril de 2011 a les 10,00 hores.

ADVERTÈNCIA: Havent-se detectat la falta de publicació dels annexes del plec tècnic publicat en data 22 de març de 2011, es procedeix a la publicació dels anexos I, II, i III. En relació a l'annex IV es pot consultar al Negociat de Contratació, Plaça Espanya, núm. 1.
Així mateix s'informa que els interessats en visitar les dependències de "Es Polvorí", ho podran visitar el pròxim dilluns dia 4 d'abril de 2011 a les 10,00 hores (punt de trobada: a la porta principal de l'Ajuntament, Plaça Espanya, núm. 1).

Enllaç a:
· Annex I
· Dossier fotogràfic
· Plànol edificacions

Procediment: Obert
Termini presentació ofertes: fins el 6 d'abril de 2011
Criteris: Varis criteris d'adjudicació
Data de difusió: 22 de març de 2011
 
Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Boib núm. 42 de 22 de març de 2011