Juny 25, 2024

ajuntamentdaltvila

"Servei d'acolliment municipal"
 
Data formalització contracte: 20 de maig de 2011.
Data difusió: 25 de maig de 2011.

------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ:
-Entitat: INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS (INTRESS)
- Data: 6 de maig de 2011.
- Import: dos-cents cinquanta-dos mil tres-cents quaranta-cinc euros amb noranta-cinc cèntims (252.345,95 €) IVA exempt segons l'article 12 de la Llei 49/2002.
-Termini de formalització contracte: 20 de maig de 2011.
Data de difusió: 12 de maig de 2011.

--------------------------------------------------
Nota a 7 d'abril de 2011:
"Reunida la Mesa en data 14 de març de 2011 per l'obertura de la proposició relativa als criteris no avaluables (sobre núm.2), es proposà passar l'expedient complet a informe del tècnic corresponent a fi d'emetre el corresponent informe. Mitjançant la present es comunica que havent-se emès l'esmentat informe, la Mesa es reunirà el dia 11 d'abril de 2011 a les 10:00 hores."

---------------------------------------------------------
Nota a 3 de març de 2011:
"D’acord amb la clàusula núm. 15.1 del Plec de clàusules administratives particulars, es procedeix a canviar la data de l’obertura d’ofertes. La Mesa d’obertura de proposicions, es celebrarà el pròxim dia 14 de març de 2011 a les 10:00 hores."


----------------------------------------------------------
-Nota a 24 de febrer de 2011:

Havent-se detectat una errada de transcripció en la cláusula 13.3 del Plec Administratiu on diu "Les persones licitadores inclouran en aquest sobre el model de proposició (annex I)," Hauria de dir "Les persones licitadores inclouran en aquest sobre el model de proposició (annex II)".
 
Així mateix havent-se detectat una altra errada de transcripció en la clàusula 13.4 del Plec Administratiu on diu "Les persones licitadores inclouran en aquest sobre el model de proposició (annex II)," Hauria de dir "Les persones licitadores inclouran en aquest sobre el model de proposició (annex I)"

-------------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació
Termini de presentació d'ofertes: fins el 28 de febrer de 2011
Data difusió: 21 de febrer de 2011