Juny 15, 2024

ajuntamentdaltvila

"Servei de neteja de les dependències de les instal.lacions esportives del Patronat Municipal d'Esports de l'Ajuntament d'Eivissa"

Nota a 4 d'abril de 2011:
Havent-se publicat la represa del termini de presentació d'ofertes del procediment obert amb varis criteris d'adjudicació per a la contractació de "Servei de neteja de les dependències de les instal·lacions esportives del Patronat d'Esports de l'Ajuntament d'Eivissa"  al Boib núm. 48 de data 2 d'abril de 2011, el termini de presentació d'ofertes serà fins el dia 11 d'abril de 2011. S'adjunta llistat de personal a subrrogar i despeses ecòmiques.

Enllaç a:
· Despeses econòmiques i de personal

--------------------------------------------------------

NOTA a 22 de febrer de 2011:

Mitjançant la present es comunica que, atès les reclamacions presentades als corresponents plecs, mitjançant Resolució del President del Patronat Municipal d'Esports de data 22 de febrer de 2011, s´ha acordat SUSPENDRE el termini per a la presentació de proposicions fins que hagin estat resoltes les reclamaciones presentades. Així mateix es comunica que la represa del termini per a la presentació de sol.licituds serà publicada al perfil del contractant de l'Ajuntament d'Eivissa i als diaris oficials corresponents.

----------------------------------------

Procediment: Obert

Criteris: Varis criteris d'adjudicació

Termini de presentació d'ofertes: fins el 28 de febrer de 2011

Boib Núm.22, anunci 2742, de data 12 de febrer de 2011