Juny 19, 2024

ajuntamentdaltvila

"Projecte de passarel.la de Ses Feixes"
     
ADJUDICACIÓ  DEFINITIVA
Entitat: CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE SL
Data: 23 d'agost de 2010.
Import: noranta-cinc mil dos-cents un euros amb seixanta-cinc cèntims (95.201,65  €)
IVA:  disset mil cent trenta-sis euros amb trenta cèntims (17.136,30 €)
Preu total: cent dotze mil tres-cents trenta-set euros amb noranta-cinc cèntims (112.337,95  €)
Data difusió: 26 d'agost de 2010

-----------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE SL
Data: 27 de juliol de 2010.
Import: noranta-cinc mil dos-cents un euros amb seixanta-cinc cèntims (95.201,65 €)
IVA: disset mil  cent  trenta-sis  euros amb trenta cèntims ( 17.136,30 €)
Preu total: cent dotze mil tres-cents  trenta-set euros amb  noranta-cinc cèntims ( 112.337,95 €)
Data difusió: 29/07/2010
-----------------------------------
Nota a 16/07/2010:
La Mesa es reunirà el proper dia 19  de juliol de 2010  a les 10:00 hores per fer la seva proposta d'adjudicació.