Mai 20, 2024

ajuntamentdaltvila

"Dotació de maquinària de climatització, climatitzadors i refredadores, als edificis municipals situats al edifici del CETIS"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat:  SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.
- Data: 16 d'agost de 2010
- Import: cent quaranta-quatre mil cinc-cents vint-i-cinc euros amb vint-i-set cèntims (144.525.27 €)
- IVA: vint-i-sis mil catorze euros amb cincuanta-cinc cèntims (26.014.55 €)
- Preu Total: cent setanta mil cinc-cents trenta-nou euros amb vuitanta-dos cèntims (170.539.82 €) 
Data de difusió: 6 de setembre de 2010

----------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS SA
Data: 20 de juliol de 2010.
Import: cent quaranta-quatre mil cinc-cents vint-i-cinc euros amb vint-i-set cèntims (144.525,27 €)
IVA: vint-i-sis mil catorze euros amb cinquanta-cinc cèntims ( 26.014,55 €)
Preu total: cent setanta mil cinc-cents trenta-nou euros amb vuitanta-dos cèntims ( 170.539,82 €)
Data difusió: 22 de juliol de 2010

------------------------------------------
Nota a 30 de juny de 2010:
"Havent-se emès informe dels serveis tècnics municipals, la Mesa es reunirà el dia 5 de juliol de 2010 a les 10:00 hores per fer la seva proposta d'adjudicació".

-----------------------------------------
Procediment: Obert.
Criteris: Un criteri d'adjudicació, el preu.
Termini de presentació d'ofertes: fins el  8 de març de 2010.

Enllaç a:
· Plec administratiu
· Memòria CETIS
· Projecte CETIS AA
· BOIB 20/02/2010