Juny 17, 2024

ajuntamentdaltvila

“Servicio de Retirada, traslado y depósito de vehículos de la vía pública en exclusión de clasificación”

Data difusió: 29 de gener 2009
ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat:  ANTONIA ROSELLO ROIG
- Data: 25 de gener de 2010
- Import: sis-cents noranta mil euros (690.000 €)
-IVA: cent deu mil quatre-cents euros (110.400 €)
-Preu Total: vuit-cents mil quatre-cents euros (800.400 €) pels dos anys de contracte, sent els preus unitaris els del plec de prescripcions tècniques particulars.

-----------------------------------------------------------------
Nota a 29 de desembre de 2009:
ADJUDICACIO PROVISIONAL

Entitat: ANTONIA ROSELLO ROIG.     
-   Data: 21 de desembre 2009
-  Import: sis-cents noranta mil euros (690.000 €)
-  I.V.A.:  cent deu mil quatre-cents euros (110.400 €)
-    Import total: vuit-cents-mil quatre-cents euros (800.400 €) pels dos anys de contracte, sent els preus unitaris els del plec de prescripcions tècniques particulars.

----------------------------------------------------------
Nota a 17 de desembre:
“La Mesa de proposta d´adjudicació provisional s´efectuarà el proper dilluns dia 21 de desembre de 2009 a les 9:30 hores.“

-----------------------------------------------------------
Nota a 10 de desembre de 2009: La Mesa d´obertura  de la proposició econòmica i oferta relativa als criteris d´adjudicació evaluables mitjançant xifres o porcentatges (sobre número 3), s´efectuarà el proper dilluns dia 14 de desembre de 2009 a les 10:00 hores.

Nota a 12 de novembre de 2009:
La composició de la Mesa de Contractació figura a la cláusula 15 del plec de condicions administratives.

-----------------------------------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris: varis criteris d´adjudicació
Termini presentació ofertes: fins el 18 de novembre de 2009

Enllaç a:
· Boib núm. 164 de 10 de novembre de 2009
· Plec tècnic
· Plec administratiu