Juny 25, 2024

ajuntamentdaltvila

“SERVEI DE SUPORT EN EL PLANEJAMENTS ESTRATÈGIC I ELABORACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL NOU SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS, NETAJA VIÀRIA I NETRJA DE PLATGES DE L’AJUNTAMENTS D’EVISSSA”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: BUSINESS STRENGTHS ENGINEERING, S.L.
Data: 30 d'octubre de 2009
Import: cinquanta-set mil sis-cents vint-i-dos euros amb cinquanta cèntims (57.622,50 €).
IVA: nou mil dos-cents dinou euros amb seixanta cèntims (9.219,60 €).
Total: seixanta-sis mil vuit-cents quaranta-dos euros amb deu cèntims (66.842,10 €).
Data difusió: 5 de novembre de 2009

-----------------------------------------------------------------------
Adjudicació provisional l’entitat:
BUSINEES STRENGTHS ENGINEERING, S.L.
Per un import de:
-          Cinquanta set mil sis-cents vint-i-dos euros amb cinquanta cèntims (57.622,50 €)
-          IVA nou mil dos-cents dinou euros amb seixanta cèntims (9.219,60 €)
-          Total de seixanta-sis mil vuit-cents quaranta-dos euros amb deu cèntims (66.842,10 €)

Data: 24/09/2009

-------------------------------------------------------------- 
Nota a 16 de setembre:
D’acord amb la clàusula núm. 16.1  del Plec de clàusules particulars, es procedeix a canviar l’hora de l’obertura d’ofertes. La Mesa, es celebrarà el pròxim dia 21 de setembre a les 11,00 hores.