Juliol 16, 2024

ajuntamentdaltvila

"Projecte d’ampliació d’àrea infantil del Parc de la Pau de la Ciutat d’Eivissa"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: Mejoras y Servicios Pitiusos, S.A.
Data: 30 d'octubre de 2009
Import: Cent vuitanta-dos mil sis-cents vuitanta-sis euros amb quatre cèntims (182.686,04 €)
IVA: Vint-i-nou mil dos-cents vint-i-nou euros amb setanta-set cèntims (29.229,77 €)
Preu total: Dos-cents onze mil nou-cents quinze euros amb vuitanta-un cèntims (211.915,81 €)
Data difusió: 5/11/2009

----------------------------------------------------------------------------------------------
Adjudicació provisional a l’entitat:
MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS, S.A.
- Data: 28 de setembre de 2009.
- Import: Cent vuitanta-dos mil sis-cents vuitanta-sis euros amb quatre cèntims (182.686,04 €).
- IVA: vint-i-nou mil dos-cents vint-i-nou euros amb setanta-set cèntims (29.229,77 €).
- Import total: dos-cents onze mil nou-cents quinze euros amb vuitanta-un cèntims (211.915,81 €).

------------------------------------------------ 
Nota a 22 de setembre:
La Mesa de proposta d’adjudicació provisional es realitzarà el proper dilluns dia 28 de setembre de 2009 a les 10,00 hores.

----------------------------------------------
Nota a 11 de setembre:
D’acord amb la clàusula núm. 16.1  del Plec de clàusules particulars, es procedeix a canviar l’hora de l’obertura d’ofertes. La Mesa, es celebrarà el pròxim dia 14 de setembre de 2009  a les 11, 00 hores.     

--------------------------------------------
Nota a dia 31 d'agost:
Detectar error en la memòria del plec tècnic a la clàusula 4.2, es procedeix a fer la següent rectificació: “PEL PRESENT CONTRACTE NO ES NECESSARI EL CERTIFICAT DE CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL DE CONFORMITAT AMB LA DISPOSICIÓ ADICCIONAL 6 DEL REIAL DECRET LEI NÚM. 9/2008”.

Procediment: Negociat amb publicitat.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 4 de setembre de 2009.

Enllaç a:
BOIB 22.08.2009
Plec condicions administratives
Memòria ampliació Parc de la Pau
Planos