Juny 16, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 7/10 C

"Projecte soterrat de xarxes tensades en el barri de Poble Nou"

ADJUDICACIÓ

Entitat: INSTALADORA ELÉCTRICA BADI SL
Data: 7 de gener de 2011.
Import: cent noranta-quatre mil cent vuitanta-set euros amb vint-i-nou cèntims( 194.187,29 €)
IVA: trenta-quatre mil nou-cents cinquanta-tres euros amb setanta-un cèntims (34.953,71 €)
Preu total: dos-cents vint-i-nou mil cent quaranta-un euros (229.141,00 €)
Data formalització: 13 de gener de 2011.
Data difusió: 19 de gener de 2011

Exp. Núm. 8/10 C

"Assistència tècnica per a la redacció del projecte  bàsic i d'execució, l'estudi de seguretat i salut  i els projectes d'instal.lacions necessaris per a l'ampliació de Sa Pexateria i urbanització de l'entorn afectat"

-Data formalització contracte: 4 de març de 2011

-------------------------------------------------
Entitat: RAFAEL PERERA LEOZ
- Data: 8 de febrer de 2011
- Import: quaranta-set mil setanta.-quatre euros (47.074 €)
- IVA: vuit mil quatre-cents setanta-tres euros amb trenta-dos cèntims (8.473´32 €)
- Preu total: cinquanta-cinc mil cinc-cents quaranta-set euros amb trenta-dos cèntims (55.547´32 €)
- Termini de formalització contracte: fins el 8 de març de 2011
Data difusió: 23 de febrer de 2011

Exp. Núm. 9/10 C

"Assistència tècnica per a la redacció del projecte i l'estudi de seguretat i salut de renovació d'infraestructures urbanes a Vara de Rei i el seu entorn"

ADJUDICACIÓ
-Entitat:  ALDAY JOVER ARQUITECTOS, S.L.P. 
- Data: 25 de febrer de 2011 
- Import: quaranta-nou mil euros (49.000 €) 
- IVA: vuit mil vuit-cents vint euros (8.820 €) 
-Preu total: cinquanta-set mil vuit-cents vint euros (57.820 €) 
-Data de formalització contracte: 7 de març de 2011

Exp. Núm. 02/09 C

"Concurs de projectes amb intervenció de jurat per la remodelació del Passeig de Vara de Rei, la Plaça del Parque i el seu entorn”

Adjudicació definitiva a l’entitat:
ALDAY JOVER ARQUITECTOS SLP
· Data : 23 de febrer de 2010.
· Import: setanta-sis mil set-cents cinquanta euros (76.750 €)
· IVA: dotze mil dos-cents vuitanta euros (12.280 €)
· Import total: vuitanta-nou mil trenta euros (89.030 €)

----------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:

Entitat: ALDAY JOVER ARQUITECTOS, SLP.
Data: 4 de gener de 2010

--------------------------------------------------

Nota a 13 de novembre de 2009
“La data de finalització per a la presentació de les propostes per part dels concursants admesos serà el 4 de desembre de 2009 a les 14:00 hores.”

---------------------------------------------------------------------------------------------
Nota a 4 de novembre de 2009

ANUNCI

De conformitat al previst a la clàusula 13ª del plec de condicions tècniques i econòmic administratives particulars del concurs dels projectes amb intervenció de jurat per la remodelació del Passeig de Vara de Rei, Plaça del Parc i el seu entorn, es fa públic que el Jurat, una vegada realitzada la valoració de la documentació presentada pels participants, ha acordat  seleccionar als 5 concursants que es relacionen a continuació.

Els concursants admesos disposen de 30 dies naturals comptats a partir de la present publicació per a presentar les seves propostes en la forma prevista a la clàusula 15ª del Plec, informant-los que el Jurat ha acordat que la documentació que hauran de presentar serà de 3 (tres) plafons Din A-1, i no de 4 tal i com estava previst a la clàusula 15 del Plec.

ASPIRANTS SELECCIONATS
1. MMI Gestió d’Arquitectura i Paisatge, SLP
2. Viaplana arquitectos, SLP
3. Stefano Cortellaro, Sergi Carulla, Oscar Basco (UTE)
4. Alday Jover Arquitectos, SLP.
5. Quim Rossell+Natalia Bernárdez.

VALORACIONS DE LA TOTALITAT DE PARTICIPANTS
                               Nº Projectes     Punts CR 1     punts    Punts CR 2       3.1       3.2       punts        Punts CR 3      punts        Punts CR 4          TOTAL
Ribas & Ribas               2                    2,92              1           0,53               2         0          2              4,44               7              7                        14,89
Jordi Carreño               2                    2,92              0           0,00               4         1          5             11,11              0              0                        14,03
Stefano Cortellaro      18                   26,25             21         11,17              4         4          8             17,78              15            15                       70,20
Arqcoas Arquitectura i  7                   10,21              6           3,19               4         2          6             13,33              7              7                        33,73
Fco Marin&Gomez        1                     1,46                           0,00              2                     2              4,44               0              0                          5,90
Navas-Parejo               1                     1,46              4           2,13              2                     2              4,44               0              0                          8,03
Menorca Tecno Excell  2                     2,92             19         10,11              4         2          6             13,33               12            12                        38,36
Viaplana Arquitectos   17                   24,79             41         21,81              4         3         7             15,56               16            16                       78,16
Rahola Vidal                3                     4,37              4           2,13              4          1         5             11,11               18            18                       35,61
Rosell+Bernárdez        11                   16,04             9            4,79              4         4         8             17,78               16            16                        54,61
Perezmarsa-Bipolaire     2                     2,92             7            3,72              4         0         4               8,89                5              5                         20,53
Federico Climent          4                     5,83             2            1,06              4         5         9             20,00               16            16                        42,90
MMI Gestio arquitect   24                   35,00           47           25,00             4         2          6             13,33              20            20                       93,33
Josep Llobet Brossa      8                   11,67           35           18,62             2         1          3               6,67              10            10                       46,95
Alday jover arquitectos10                   14,58           30           15,96             4         3          7             15,56              20            20                       66,10
José A Carruesco          0                    0,00             2             1,06             4         1          4               8,89              0               0                         9,95
Office of architecture  11                   16,04           22           11,70             2                     2               4,44              18            18                       50,19
Jaime Sanahuja            5                     7,29           21           11,17             2          3         5             11,11              8               8                        37,57
Areas ingenieria           2                      2,92            2             1,06             4          4         8             17,78              3               3                        24,76
Gripia gestion              0                      0,00            0             0,00             4          3         7             15,56              3               3                        18,56
Mipmari arquitectura     8                    11,67            4             2,13             4          4         8             17,78              11             11                       42,57
Amador Ferrer Aixalà   10                    14,58            9             4,79             4          2         6             13,33              19             19                       51,70

Eivissa a 3 de novembre de 2009

LA PRESIDENTA

Sgt. Lurdes Costa Torres

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota a 13 d'octubre:
La composició del Jurat per a examinar les propostes presentades al concurs és el següent:
-        Presidenta: Sra. Lurdes Costa Torres.
-        Regidor d’Habitatge i Nucli Històric, Sr. Marc Costa Tur.
-        Regidor grup municipal de l’oposició, Sra. Pilar Marí Torres.
-        Arquitecte municipal, Sr. Raimon Ollé Zipperich.
-        Enginyer industrial, Sr. Javier Pons Fuehring.
-        Arquitecte COAIB, Sr. Raimon Torres Torres.
-        Arquitecte de prestigi, Sra. Beth Galí
-        Representant entitats veïnals-comerciants, Sra. Josefa Guasch, suplent Sr. Ramón Cisquella.
-        Secretari de la Corporació, o qui legalment el substitueixi.
-        Interventor de la Corporació, o qui legalment el substitueixi.
-        Secretària: Sra. Francisca Roig Cardona o Sra. Carolina Roig Davison.

______________________________________________________________
Procediment: Concurs de projectes
Termini de presentació ofertes: fins al 21 de setembre
Boib nº 130 de 5 de setembre

Enllaç a:
Plec administratiu

Exp. Núm.: 04/09C

"Redacció del projecte bàsic i d'execució, estudi de seguretat i salut i els projectes d'instal·lacions necessaries per a la rehabilitació i reforma de Sa Peixateria, es Mercat Vell i l'espai urbà del seu entorn"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: RAFAEL PERERA LEOZ
- Data: 16 de març de 2010
- Import: seixanta-sis mil quatre-cents euros (66.400 €)
 -IVA: deu mil sis-cents vint-i-quatre euros (10.624 €)
-Preu total:  setanta-set mil vint-i.-quatre euros (77.024 €)
Data difusió: 22 de març 2010

---------------------------------------------------------
Data difusió: 15 de febrer de 2010

ADJUDICACIO PROVISIONAL
- Entitat: RAFAEL PERERA LEOZ
- Data: 9 de febrer 2010
- Import: seixanta-sis mil quatre-cents euros (66.400 €)
- I.V.A.:  deu mil sis-cents vint-i-quatre euros  (10.624 €)
- Import total: setanta-set mil vint-i-quatre euros (77.024 €).


Nota a 20 de gener:
La Mesa d´obertura de la proposició relativa als criteris d´adjudicació número 3 i 4  avaluables mitjançant xifres o percentatges (sobre número 3) s´efectuarà el proper dilluns dia 25 de gener de 2010 a les 10:00 hores a les dependències municipals de Can Botino.

-----------------------------------------------------------
Nota a 15 de gener:
Els membres nomenats per a formar part del Comité d´Experts han estat: el Sr. Luis Gascón Folqué, el Sr. Víctor Rahola Aguadé, i la Sra. Rosa Gurrea Barricarte, de conformitat a l´establert a l´apartat 17.1 b) del plec de clàusules administratives que regeixen aquest contracte.

------------------------------------------------------------
Nota a 13 de gener: 
Atès la suspensió acordada per la Mesa per al dia d´avui, es comunica que La Mesa d´obertura de la proposició relativa als criteris d´adjudicació número 1 i 2 no avaluables mitjançant xifres o percentatges (sobre número 2) s´efectuarà el proper divendres dia 15 de gener de 2010 a les 10:00 hores a les dependències municipals de Can Botino.

---------------------------------------------------------------
Nota a 11 de gener:
"La Mesa d´obertura de la proposició relativa als criteris d´adjudicació número 1 i 2 no avaluables mitjançant xifres o percentatges (sobre número 2) s´efectuarà el proper dimecres dia 13 de gener de 2010 a les 10:00 hores a les dependències municipals de Can Botino."

 

---------------------------------------

Llegeix més...

Exp. Núm. 1/10 C

"Projecte d'implantació de contenidors escamotetjables per recollida de R.S.U. i recollida selectiva amb accés superficial a Sa Marina".

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
- Entitat:  CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE, SL
- Data: 19 d'abril de 2010
- Import: cent vint-i-dos mil cinc-cents vint-i-cinc euros (122.525 €)
 -IVA: dinou mil sis-cents quatre euros (19.604 €)
-Preu Total: cent quaranta-dos mil cent vint-i-nou euros (142.129 €)
- Data difusió: 22 d'abril de 2010

---------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE, S.L.
- Data: 29 de març de 2010.
- Import: cent vint-i-dos mil cinc-cents vint-i-cinc euros (122.525 €)
- I.V.A.: dinou mil sis-cents quatre euros (19.604 €)
- Import Total: cent quaranta-dos mil cent vint-i-nou euros (142.129 €)
- Data difusió: 6 d'abril de 2010
Expedients en licitació
Nombre d`articles:
17
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
20