Juny 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 7/13 C

Restauració de la capella del Sant Crist del cementeri a l'esglèsia del Convent.

ADJUDICACIÓ
Entitat: FRIT TOT OBRA, S.L.
Data: 15 de setembre de 2014
Import: noranta-set mil nou-cents trenta-dos euros (97.932 €)
IVA: vint mil cinc-cents seixanta-cinc euros amb setanta-dos cèntims (20.565,72 €)
Total: cent divuit mil quatre-cents noranta-set euros amb setanta-dos cèntims (118.497,72 €)
Formalització contracte: 22 de setembre de 2014

--------------------------------------
Nota a 29 d'agost de 2014:
Resolució membres Mesa Contractació

Enllaç a:
· Document resolució

Exp. Núm 3/13 C

"Recuperació dels espais exteriors de la Casa de la Cúria, fase ll"

Adjudicació:
- Entitat: Refoart, S.L.
- Import: cent setanta-nou mil tres-cents trenta-set euros amb cinquanta-tres cèntims (179.337,53 €).
- IVA: trenta-set mil sis-cents seixanta euros amb vuitanta-vuit cèntims (37.660,88 €).
- Preu total: dos-cents setze mil nou-cents noranta-vuit euros amb quaranta-un cèntims (216.998,41 €).
- Data formalització: 17 de febrer de 2015

----------------------------------------------------------
Nota: Mitjançant la present es comunica que la Mesa de contractació per a l'apertura dels sobres núm. 2 i 3, es celebrarà el proper dia 26 de setembre de 2014 a les  8,30 hores a les dependències municipals sites al C/ de Canàries núm. 35,  2ª planta, de la Ciutat d'Eivissa.

-----------------------------------------------
NOTA INFORMATIVA A 16 DE DESEMBRE DE 2014

Us comuniquem que havent-se emès informe tècnic, la Mesa es reunirà el proper dia 18 de desembre de 2014 a les 8:00 hores per efectuar la proposta d'adjudicació.

-----------------------------------------------
NOTA INFORMATIVA A 5 DE SETEMBRE DE 2014

Mitjançant la present se us comunica que s'ha procedir a fixar la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes per al proper dia 8 de setembre de 2014 a les 9:30 hores a les dependències municipals sites al C/de Canàries núm. 35, 2º pis, de la Ciutat d'Eivissa.

-------------------------------------------------------------

Nota a 29 d'agost de 2014:
Resolució membres Mesa Contractació

Enllaç a:
· Document resolució
----------------------------------------------------


NOTA INFORMATIVA A 7 D'AGOST DE 2014:
Mitjançant Resolució de Presidència de data 7 d'agost de 2014 s'acordà ajornar la data d'obertura d'ofertes prevista pel proper dia 12 d'agost de 2014 atès que no es podrà celebrar per qüestions d'organització municipal. Una vegada fixada la nova data de la Mesa d'obertura d'ofertes, aquesta serà publicada al perfil del contractant.

Enllaç a:
· Resolució en pdf
--------------------------------------------------------------

Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació. 
Termini de presentació d'ofertes: fins el dia 6 d'agost de 2014.
Data publicació BOIB: 10 de juliol de 2014

Enllaç a:
· Plec de clàusules administratives particulars
· Quadre de característiques tècniques
· Quadre de criteris d'adjudicació del contracte
· Anunci BOIB
· Documentació tècnica (.zip)

Exp. Núm. 3/11 C

“Projecte de remodelació del carrer Vista alegre”

Data formalització contracte: 20 de novembre de 2012

__________________________


ADJUDICACIÓ
Entitat:  ISLASFALTO, S.L.
- Data: 31 d'octubre de 2012
- Import: vuitanta-tres mil cent seixanta euros amb vuitanta cèntims (83.160,80 €)
 -IVA: disset mil quatre-cents seixanta-tres euros amb setanta-set cèntims (17.463,77 €)
-Preu Total: cent mil sis-cents vint-i-quatre euros amb cinquanta-set cèntims (100.624,57 €)
-Termini formalització contracte: fins el 4 de desembre de 2012

Exp. Núm 1/13C

“Projecte de remodelació del sanejament del Passeig Vara de Rey"

Data formalització del contracte: 3 de setembre de 2013

------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ
Entitat: HERMANOS PARROT, S.A.
Data:  19 d'agost de 2013
Import: vuitanta-nou mil tres-cents deu euros (89.310,00 € €)
IVA: divuit mil set-cents cinquanta-cinc euros amb deu cèntims (18.755,10 €)
Preu Total: cent-vuit mil seixanta-cinc euros amb deu cèntims (108.065,10 €)
Termini formalització contracte: 16 de septembre de 2013


-------------------------------------------------------------------
Nota a 21 de març de 2013:
"A la vista de que la presidenta de la Mesa, la Sra. Marienna Sánchez Jáuregui Martínez, no estarà present a la Mesa de documentació prevista per al dia 22 de març de 2013, s'ha acordat nomenar com a president d'aquella  al Sr. Juan Daura Escandell."


----------------------------------------------
Nota a 20 de març de 2013:
"Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes per al proper dia 22 de març de 2013 a les 11:00 hores a les dependències municipals sites al C/ de Canàries núm 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa".


--------------------------------------------------
Nota a 19 de març de 2013:
A la vista de que la presidenta de la Mesa, la Sra. Marienna Sánchez Jáuregui Martínez, no estarà present a la Mesa de documentació prevista per al dia 20 de març de 2013, s'ha acordat nomenar com a presidenta d'aquella a la Vocal de la Junta Rectora, Sra. Catalina Sansano Costa. 

Exp. Núm 2/13C

“Projecte de remodelació del Carrer Comte de Rosselló, entre el Carrer d'Annibal i la muralla"

Nota a 11 d'abril de 2013:
A la vista de l'informe emès per part del Serveis tècnics municipals, de data 27 de març de 2013, en relació a la justificació de l'oferta presentada per l'entitat Hermanos Parrot S.A., s'ha acordat  fixar la de la pertinent Mesa de contractació pel proper dia 16 d'abril de 2013 a les 10:00 hores.

A la vista de que la presidenta de la Mesa, la Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez, no estarà present a la Mesa de contractació prevista per al dia 16 d'abril de 2013, s'ha acordat nomenar com a president d'aquella al Sr. Juan Daura Escandell.

Llegeix més...

Exp. Núm. 1/11 C

"Projecte de rehabilitació i condicionament de l'observatori astronòmic de la necròpolis des Puig des Molins"

ADJUDICACIÓ
Entitat:  NAVES Y CONDUCCIONES, S.A.

- Data: 23 de juny de 2011
- Import: cent seixanta-tres mil cent vuitanta-dos euros amb setanta cèntims (163.182,70 €)
-IVA: vint-i-nou mil tres-cents setanta-dos euros amb vuitanta-vuit euros (29.372,88 €)
-Preu Total: cent noranta-dos mil cinc-cents cinquanta-cinc euros amb cinquanta-vuit cèntims (192.555,58 €)
-Formalització contracte: 1 de juliol de 2011
Data difusió: 21 de juliol 2011
-----------------------------------------------------

Nota a 12 de maig de 2011: "Reunida la Mesa en data 11 d'abril de 2011 per l'obertura de la proposició econòmica i atès l'informe dels Serveis tècnics municipals de data 19 d'abril de 2011, es proposà requerir a les entitats Naves y Conducciones, S.A. i Construcciones Llabrés Feliu S.L.U., per a que justificassin que tècnicament podien executar l'obra segons l'oferta presentada.

Havent-se emès informe pels serveis tècnics municipals, us comuniquem que la Mesa es reunirà el dia 16 de maig de 2011 a les 10:00 hores a les dependències municipals de l'Ajuntament d'Eivissa situades al Carrer de Canàries, nº35, Edifici Sa Colomina, per fer la seva proposta d'adjudicació."

-------------------------------------------------------
Nota a 11 de març de 2011:
ADVERTÈNCIA: Havent-se detectat errades en el projecte publicat en data 10 de març, es procedeix a la publicació del projecte correcte.

Enllaç a:
· Plec Condicions Administratives
· Memòria del projecte
· Plànols del projecte
· Boib

------------------------------------------------------------------------
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 5 d'abril de 2011.
Boib Núm. 36 de data 10 de març de 2011
Data difusió: 10 de març de 2011.
Expedients en licitació
Nombre d`articles:
17
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
20