Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

"Remodelació del passeig de Vara de Rei i el seu entorn"

Nota a 11 de febrer 2.013:
A tenor de la Resolució de data 31 d'octubre de 2.012 emesa per la Presidenta del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, s'ha renunciat a la licitació del present expedient, tal i com es va publicar al BOIB núm. 194 de 27 de desembre de 2.012, anunci núm. 24427.
_______________________________

Nota a 17 de juny de 2011:
"Mitjançant la present es comunica el següent:

"SUSPENSIÓ DEL PERÍODE DE PRESENTACIÓ D'OFERTES PEL CONTRACTE D'OBRES DE REMODELACIÓ DEL PASSEIG DE VARA DE REI I EL SEU ENTORN, PUBLICAT AL BOIB NÚM. 81 DE DATA 02-06-2011, EDICTE NUM. 11.885.
RESOLUCIÓ: Vista la resolució de la Presidenta del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat de data 20 de maig de 2011, mitjançant la qual es procedeix a l’aprovació de l’expedient de contractació de “ Obres de remodelació del Passeig de Vara de Rei i el seu entorn “ la qual fou publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears número 81 de data 2 de juny de 2011. Havent-se rebut reclamacions al plec de clàusules administratives particulars dins el termini previst al mencionat anunci, i essent necessari la suspensió del termini de licitació a fi de que per part de l’òrgan competent es resolguin les mateixes, de conformitat al previst a l’article 188.3 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre municipal i de règim local de les Illes Balears RESOLC:
PRIMER.- Suspendre el termini per a la presentació de proposicions fins que hagin estat resoltes les reclamacions presentades. La represa del termini per a presentació de sol·licituds serà publicada al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Eivissa i als diaris oficials corresponents.
SEGON.- Que es procedeixi a la publicació de la present resolució al perfil del contractant i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Eivissa a 17 de juny de 2011
LA PRESIDENTA
Sgt. Marienna Sánchez Jáuregui Martínez."


-----------------------------------------------------------
Nota a 8 de juny de 2011:
"Mitjançant la present es comunica a tots els licitadors que tenen a la seva disposició el pressupost en format Bc3"
· Pressupost
--------------------------------------------------------------

Procediment: Obert.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 28 de juny de 2011.

Enllaç a:
· Plec condicions administratives
· Memòria projecte executiu
· Arquitectura i paisatge
· Construcció i detalls
· Estructures
· Il·luminació
· Instal·lacions 
Anunci BOIB núm. 81 de data 2/06/2011 (anunci núm. 11885)