Juliol 25, 2024

ajuntamentdaltvila

"Obres per al cobriment de les restes arqueològics i adequació per al seu ús públic al carrer Santa Faç, 3"

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 28 de novembre de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat