Juliol 25, 2024

ajuntamentdaltvila

"Recuperació dels espais exteriors de la Casa de la Cúria, fase ll"

Adjudicació:
- Entitat: Refoart, S.L.
- Import: cent setanta-nou mil tres-cents trenta-set euros amb cinquanta-tres cèntims (179.337,53 €).
- IVA: trenta-set mil sis-cents seixanta euros amb vuitanta-vuit cèntims (37.660,88 €).
- Preu total: dos-cents setze mil nou-cents noranta-vuit euros amb quaranta-un cèntims (216.998,41 €).
- Data formalització: 17 de febrer de 2015

----------------------------------------------------------
Nota: Mitjançant la present es comunica que la Mesa de contractació per a l'apertura dels sobres núm. 2 i 3, es celebrarà el proper dia 26 de setembre de 2014 a les  8,30 hores a les dependències municipals sites al C/ de Canàries núm. 35,  2ª planta, de la Ciutat d'Eivissa.

-----------------------------------------------
NOTA INFORMATIVA A 16 DE DESEMBRE DE 2014

Us comuniquem que havent-se emès informe tècnic, la Mesa es reunirà el proper dia 18 de desembre de 2014 a les 8:00 hores per efectuar la proposta d'adjudicació.

-----------------------------------------------
NOTA INFORMATIVA A 5 DE SETEMBRE DE 2014

Mitjançant la present se us comunica que s'ha procedir a fixar la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes per al proper dia 8 de setembre de 2014 a les 9:30 hores a les dependències municipals sites al C/de Canàries núm. 35, 2º pis, de la Ciutat d'Eivissa.

-------------------------------------------------------------

Nota a 29 d'agost de 2014:
Resolució membres Mesa Contractació

Enllaç a:
· Document resolució
----------------------------------------------------


NOTA INFORMATIVA A 7 D'AGOST DE 2014:
Mitjançant Resolució de Presidència de data 7 d'agost de 2014 s'acordà ajornar la data d'obertura d'ofertes prevista pel proper dia 12 d'agost de 2014 atès que no es podrà celebrar per qüestions d'organització municipal. Una vegada fixada la nova data de la Mesa d'obertura d'ofertes, aquesta serà publicada al perfil del contractant.

Enllaç a:
· Resolució en pdf
--------------------------------------------------------------

Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació. 
Termini de presentació d'ofertes: fins el dia 6 d'agost de 2014.
Data publicació BOIB: 10 de juliol de 2014

Enllaç a:
· Plec de clàusules administratives particulars
· Quadre de característiques tècniques
· Quadre de criteris d'adjudicació del contracte
· Anunci BOIB
· Documentació tècnica (.zip)