Juny 25, 2024

ajuntamentdaltvila

“Projecte de remodelació del carrer Vista alegre”

Data formalització contracte: 20 de novembre de 2012

__________________________


ADJUDICACIÓ
Entitat:  ISLASFALTO, S.L.
- Data: 31 d'octubre de 2012
- Import: vuitanta-tres mil cent seixanta euros amb vuitanta cèntims (83.160,80 €)
 -IVA: disset mil quatre-cents seixanta-tres euros amb setanta-set cèntims (17.463,77 €)
-Preu Total: cent mil sis-cents vint-i-quatre euros amb cinquanta-set cèntims (100.624,57 €)
-Termini formalització contracte: fins el 4 de desembre de 2012