Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

"Projecte de rehabilitació de la plaça Espanya"

ADJUDICACIÓ
Entitat:  HERMANOS PARROT, S.A.
- Data: 7 de gener de 2011
- Import: cent vuitanta mil tres-cents setanta-quatre euros amb trenta-set cèntims (180.374,37 €)
- IVA: trenta-dos mil quatre-cents seixanta-set euros amb trenta-nou cèntims (32.467,39 €)
- Preu Total: dos-cents dotze mil vuit-cents quaranta-un euros amb setanta-sis cèntims (212.841,76 €)
Data difusió: 12 de gener de 2011

-------------------------------------------
Procediment: Obert.
Criteris: Diversos criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 15 de novembre de 2010.

Enllaç a:
· Plec administratiu
· Projecte (comprimit en zip)
· BOIB de data 2 de novembre, edicte núm. 23.623