Juny 16, 2024
Portal de Transparència

43. Es publiquen els comptes anuals/compte general de l'Ajuntament (balanç, compte de resultat economicopatrimonial, memòria, i liquidació del pressupost).
· Comptes anuals
· Liquidació del pressupost
· Execució del pressupost

44. Es publiquen els indicadors: a) Ingressos fiscals per habitant (Ingressos tributaris / Nº habitants); i b) Inversió per habitant (Cap. I a III) x 365 / Drets reconeguts nets)).
· Indicador 2017
· Indicador 2016

45. Es publica la informació sobre el Període mitjà de pagament a proveïdors d'acord amb la normativa d'estabilitat pressupostària.
- Periode mitjà de pagament

46. Es publica l'import del deute públic municipal consolidat i la seva evolució en comparació amb exercicis anteriors.
- Informe situació del deute 2018
- Informe situació del deute 2017

47. Es publiquen els informes d'auditoria de comptes i els de fiscalització per part dels Òrgans de control extern (Cambra o Tribunal de Comptes), tant els de l'Ajuntament com els de les entitats del sector públic municipal.
És exactament la mateixa informació que es sol·licita a l'indicar 42, donat que des de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears et remeten a la:
- Plataforma del Tribunal de Comptes