Juny 04, 2020

ajuntamentdaltvila

Decret d'atorgament de 12 noves llicències d'autotaxi

Que es procedeixi a la publicació del present Decret al tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Eivissa i a la pàgina web (www.eivissa.es), i es notifiqui de forma personal als interessats que varen presentar al·legacions, així com a les persones adjudicatàries, per tal que en el termini de deu dies aportin els documents preceptius relatius al vehicle i abonin el cànon corresponent, amb caràcter previ a l’expedició de les llicències municipals corresponents. (Data publicació: 29 d'octubre de 2019)

Enllaç a:
· Decret d'atorgament 12 noves llicències autotaxi en pdf

Llegeix més...

Anunci aprovació bases reguladores parades de venda al mercat Ses Figueretes 2019

Havent-se aprovat per Decret d’Alcaldia de data 30 d’abril de 2019 (Decret 2019-2709) les bases reguladores per a l’adjudicació de les autoritzacions de parades de venda al mercat periòdic de Figueretes per a l’any 2019, queden exposades al
públic, al Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica Municipal https://eivissa.sedelectronica.es.
Aquestes bases poden ser recorregudes potestativament en els termes i terminis previstos als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o directament, mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Eivissa, 2 de maig de 2019

La regidora de Turisme, Comerç i Mercats
Sgt.: Gloria Corral Joven