Agost 19, 2019

ajuntamentdaltvila

Anunci aprovació i exposició padrons fiscals 2019

Havent-se aprovat els padrons fiscals corresponents a l'exercici de l'any 2019, relatius a:
- IMPOST DE BÉNS IMMOBLES URBANS
- IMPOST DE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
- IMPOST DE BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS
- IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- TAXA RECOLLIDA FEMS HABITATGES I COMERÇOS
- TAXA ENTRADA VEHICLES HABITATGES I COMERÇOS
- TAXA SERVEI CLAVEGUERAM
- IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

S'exposa al públic perquè durant el termini de 30 dies, comptats a partir del següent al de la inserció d'aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB Núm. 96 de 13 de juliol de 2019), puguin examinar l'expedient a les oficines municipals del c/ Canàries núm. 35, i presentar les reclamacions que s'estimin oportunes.

Eivissa,
Regidora delegada
Estefanía Torres

Opertura termini sol·licituds 12 noves llicències d'autotaxi

OPERTURA TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS PER A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT D’ATORGAMENT DE DOTZE NOVES LLICÈNCIES D’AUTOTAXI AL MUNICIPI D’EIVISSA.

L’Ajuntament d’Eivissa informa que al BOIB núm. 85, de 27 de juny de 2019, s’han publicat les bases que han de regir l’atorgament de dotze noves llicències d’autotaxi del municipi d’Eivissa, sis de les quals ho seran per a vehicles adaptats per a persones amb necessitats de mobilitat.
El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci corresponent en el BOIB.
Podran sol·licitar llicència els sol·licitants establerts a la clàusula 4a de les bases que regeixen el concurs per ser titular de llicència.
Les sol·licituds es presentaran al Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Eivissa (carrer de Canàries núm. 35) o bé per registre electrònic mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa.

Les bases es troben disponibles a la pàgina web i la seu electrònica de la Corporació (https://eivissa.sedelectronica.es).

Eivissa,
El Regidor Delegat
Sgt. Aitor Morrás Alzugaray

Enllaç a:
· Sol·licitud de llicència d'autotaxi- Persones assalariades / familiars de titulars
· Sol·licitud de llicència d'autotaxi - Concurs lliure
· Bases en pdf