Setembre 24, 2021

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

PMUSEl PMUS es divideix en 7 línies estratègiques que comporten 47 actuacions a la ciutat d’Eivissa. La seva aplicació suposarà reduir les emissions de CO2 i evitar 42 mil viatges en cotxe.

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de la ciutat d’Eivissa s’aprovarà al pròxim ple de l’Ajuntament d’Eivissa que tindrà lloc el 28 de juny. Una vegada aprovat, de manera inicial, el document es sotmetrà a exposició pública durant un mes per després portar-se a aprovació de forma definitiva.

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible és un document viu, que marca les estratègies en mobilitat per al municipi fins al 2025 i que recull i defineix les línies generals que després es tradueixen en la aplicació de projectes concrets. El conjunt de mesures proposades pel PMUS pretén aconseguir un consum energètic i unes emissions de CO2 inferiors als actuals. S’estima que, amb l’aplicació del PMUS es podran evitar uns 42.500 viatges en cotxe cada dia.

Per al regidor de Mobilitat, Aitor Morrás, ‘el PMUS suposa l’establiment de línies estratègiques generals que serviran de guia per anar fent passes cap a un sistema de mobilitat sostenible que ens permeti avançar cap a un model de ciutat amable. Creiem que és una eina molt necessària per a planificar projectes de mobilitat com la xarxa de carrils bici o el metropeu. Estimam que amb l’aplicació del PMUS es podrà evitar us 42 mil viatges en cotxe cada dia’.
El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del municipi d'Eivissa parteix així d'una sèrie de principis i defineix uns objectius d'acord amb les directrius establertes en els marcs europeus i estatals en matèria de mobilitat.
El Pla continua amb una diagnosi de la mobilitat desenvolupada a partir d'enquestes domiciliàries, enquestes sobre transport públic en les quatre principals línies urbanes, estudi tècnic d'oferta i demanda i aforaments d’IMD i direccionals en els principals accessos de la ciutat, així com aforaments d'estacionament en totes les zones de la ciutat i tota una sèrie d'anàlisi de l'estat actual de les vies ciclistes i anàlisis de la infraestructura per a vianants.

Tot això, segons les tendències previsibles a l'horitzó temporal límit del pla, any 2025.
7 línies estratègiques, 20 mesures d’actuació i 47 actuacions a la ciutat d’Eivissa
A partir d'aquesta diagnosi, el PMUS s'estructura en 7 línies estratègiques, que alhora preveuen 20 mesures d'actuació que es desenvolupen en 47 actuacions previstes. Com a mecanismes de seguiment i avaluació es planteja la realització d'un Pla d'acció anual amb un informe de seguiment que reculli la bateria d'indicadors que monitorin objectius i línies estratègiques.
Aquestes propostes es desenvoluparan a curt, mitjà i llarg termini.
El PMUS d’Eivissa, amb les mesures proposades, pretén introduir així un important canvi modal entre el modes motoritzats, en especial, canviant els viatges amb cotxe privat cap a altres modes més sostenibles.
L’objectiu general del Pla és el d’avançar cap a una mobilitat sostenible: aquest objectiu és concreta amb les següents línies d’actuació:
-Línia 1. Pla sectorial de Circulació i Xarxa Viària.
-Línia 2. Pla Sectorial d’estacionament.
-Línia 3. Pla Sectorial de mobilitat per als vianants i persones amb mobilitat reduïda (PMR).
-Línia 4. Pla Sectorial de Mobilitat Ciclista.
-Línia 5. Pla d’Explotació per als serveis de Transport Regular i ús general de viatgers.
-Línia 6. Foment de l’ús de vehicles elèctrics
-Línia 7. Pla Sectorial de Logística Urbana.
El PMUS també inclou el seguiment i avaluació on es planteja la realització d'un informe anual que reculli la bateria d'indicadors que es plantegen tant per a avaluar el compliment dels objectius com el seguiment de cadascuna de les mesures establertes en cada línia estratègica.

Alguns del projectes inclosos dins el PMUS i que l’Ajuntament d’Eivissa ja està aplicant o en les darrers fases de tramitació són el MetroPeu, el carril bici de Bartomeu de Rosselló i el d’Isidor Macabich amb connexió amb la E-10 i la licitació del sistema públic de bicicleta.

Wpp