abril 14, 2021

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Ajuntament EivissaL'Ajuntament d’Eivissa ha obert la convocatòria per la constitució d’una borsa d’auxiliar administratiu i administrativa per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació i prestació de serveis al consistori. El procediment de selecció serà el sistema concurs-oposició.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza dijous 18 de febrer. Les persones interessades hauran d’estar en possessió del títol de graduat escolar,graduat en educació secundària,cicle formatiu de grau mitjà, formació professional de primer grau o equivalent i ’acreditar coneixements la llengua catalana corresponent al nivell B2.

A més, hauran de presentar el seu document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no tenir la nacionalitat espanyola, el document oficial acreditatiu de la personalitat i un resguard justificatiu d'haver ingressat íntegrament els drets d'examen, que són de 9 euros.
D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %. La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.

El registre es pot fer al registre al Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC) de l’Ajuntament, amb cita prèvia a través de www.eivissa.es, o telemàticament a la seu electrònica municipal.
Les persones interessades poden consultar les bases completes de la convocatòria al BOIB núm.15 de 4 de febrer de 2021.

Enllaç a:
· Informació i tràmit en línia a la seu electrònica

Wpp